Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs en meer in het bijzonder op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites en andere diensten. Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs neemt de grootst mogelijke zorg in acht op uw privacy te waarborgen en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs heeft als doel dat de dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Per 25 mei 2018 geldt deze privacywetgeving in de gehele EU. Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement van Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs vindt u bij ons op onze website. Dit privacy statement is op 23 mei 2018 laatstelijk gewijzigd.

Welke gegevens verzamelen wij:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk verzamelt. We kunnen deze gegevens eventueel ook bewaren voor archiefdoeleinden. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht waarbij u partij bent.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, hetzij deze niet in strijd zijn met fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Welke gegevens verwerken wij:

Als u onze website bezoekt:

 • We verwerken deze gegevens met als doel om onze website te kunnen beheren en te verbeteren en het gebruik te analyseren. Hiervoor maken wij ook gebruik van cookies. We hebben hierdoor inzicht in het IP-adres van uw apparaat, uw klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie aan onze website. Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.
 • U kunt bij ons een online contactformulier invullen en een vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat een van onze medewerkers uw vraag juist kan beantwoorden en contact met u op kunnen nemen betreffende de door u gestelde vraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens inzake adres, postcode en plaats worden alleen verwerkt als u deze zelf invoert en in de webapplicatie. Deze zijn immers niet verplicht voor het kunnen stellen van een vraag middels deze webapplicatie.

Als u een opdracht met ons aangaat:

 • verwerken we uw gegevens met het doel onze opdracht uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.

Beveiliging

Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Zodra zich een inbreuk op de beveiliging in verband met persoonsgegevens voordoet als bedoeld in artikel 33 AVG, die betrekking heeft (of kan hebben) op de persoonsgegevens waarvoor opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is en die op grond van de AVG mogelijk moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk na ontdekking informeren, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, ongeacht of op het moment van ontdekking nog onduidelijk is of de inbreuk op grond van de AVG inderdaad gemeld dient te worden en onverminderd de eigen verplichtingen van opdrachtnemer in dat geval direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen teneinde de uit de inbreuk voortvloeiende negatieve gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken en verdere negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs als verwerker

Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Reith & Ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen drie werkdagen leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons postadres; postbus 85, 6670 AB te Zetten t.a.v. de directie.


Contact

Met deze privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@rentb.nl.

De kracht van een persoonlijke aanpak

Reith & Ten Böhmer bestaat uit een hecht team van Accountants en Belastingadviseurs, die hun expertise aanwenden om ondernemers in de volle breedte te adviseren. Reith & Ten Böhmer verleent -met succes- diensten aan organisaties zowel in de profit als in de non-profit sector. Het zijn professionals die graag met u meedenken en vooral: vooruit denken. Deze pro-actieve houding wordt gekoppeld aan maximale betrokkenheid. Reith & Ten Böhmer is dan ook ‘ondernemer met de ondernemer’.